Skip to Content

Data Protection Statement

1. VŠEOBECNE

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb.

Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

2. ZHROMAŽĎOVANIE, POUŽÍVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOVA

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje primárne na poskytovanie tejto webovej lokality používateľom. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov prebieha len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, alebo ak na to príslušný používateľ vyslovil spoločnosti Henkel súhlas. Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:

Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia.

Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

3. ĎALŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabuľka požiadaviek spotrebiteľa

Kontaktné údaje ste možno poskytli prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Tieto vaše údaje použijeme na účel odpovede na vašu požiadavku.

Spracovanie a používanie osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so zákazníkmi, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť.

4. UDELENIE/ODVOLANIE SÚHLASU

Údaje budeme uchovávať len vtedy, ak bude súhlas platný alebo ak je to potrebné v prípade akýchkoľvek zákonných povinností uchovávania údajov.

Súhlas s účinnosťou pre budúcnosť môžete kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na hypertextové prepojenie príslušného vyhlásenia alebo zaslaním listu či e-mailu nášmu pracovníkovi zodpovedajúcemu za ochranu údajov Martin Chamko, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, (e mail: dataprotectionsk@henkel.com). Odvolanie súhlasu neovplyvní právoplatnosť spracovania na základe súhlasu vykonaného pred jeho odvolaním.

 

Súbory cookie, Pixel, Fingerprints

5. Adobe Analytics

"Ak ste s tým súhlasili, používa táto webová stránka službu Adobe Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írsko) (""Adobe"").

Na tento účel je do vášho zariadenia nainštalovaný súbor cookie. Tento súbor cookie zhromažďuje údaje, ako sú informácie o prehliadači a zariadení, vaša IP adresa, navštívené webové stránky a dátum a čas požiadavky servera, za účelom vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu poskytovateľovi webovej stránky."

Spoločnosť Adobe (ako správca) môže používať vaše údaje na akékoľvek vlastné účely, ako napríklad na profilovanie a prepájanie vašich údajov s inými údajmi, ktoré o vás zhromaždila (napr. prostredníctvom vášho účtu Adobe).

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a spracujú spoločnosťou Adobe na serveroch v Spojenom kráľovstve. Pri tomto prenose údajov do tretej krajiny je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená štandardnými zmluvnými doložkami, čl. 46 GDPR, a to až do prijatia rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti (čl. 45 GDPR).

Aktivovali sme anonymizáciu IP, čo znamená, že posledný oktet (posledná časť) IP adresy je okamžite skrytý, keď spoločnosť Adobe zhromažďuje IP adresu. Táto anonymizácia sa vykonáva pred akýmkoľvek spracovaním IP adresy. Na účely štatistickej analýzy bude k dispozícii len približná poloha. Po geografickom vyhľadávaní sú všade v službe Analytics adresy IP zatemnené - nahradené symbolom :: X.X.X.X.

"Povolením súborov cookies na webovej stránke spoločnosti Henkel súhlasíte s používaním vyššie uvedených údajov a s vyššie opísaným spracovaním spoločnosťou Adobe.

Viac informácií o ochrane osobných údajov v službách spoločnosti Adobe nájdete tu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html"

"Námietka proti zhromažďovaniu údajov:

Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať, a to vypnutím súborov cookie na našich webových stránkách v časti ,,Súbory cookie"" v časti ,,Nastavenia súborov cookie"". Pokiaľ súhlasíte s používaním súborov cookie všeobecne, ale nevyhovuje vám používanie súborov cookie služby Adobe Analytics, môžete kliknuť na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovať zhromažďovanie a používanie údajov (súborov cookie a IP adresy) služby Adobe Analytics."

6. SLEDOVANIE WEBU

Táto webová lokalita používa službu na analýzu webu Google Analytics, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google, Inc. („Google“). Na tento účel sa do vášho počítača nainštaluje súbor cookie. Zo súboru cookie budú vygenerované informácie o vašom používaní webu (vrátane vašej IP adresy) a spoločnosť Google ich prenesie a uloží na servery v Spojených štátoch.

Aktivovali sme anonymizáciu IP, čo znamená, že spoločnosť Google oreže/anonymizuje posledný bajt IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ďalšie strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa odosiela úplná IP adresa na servery spoločnosti Google v USA, kde sa napokon skracuje.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene poskytovateľa webovej lokality na účely hodnotenia vášho používania webovej lokality, na zostavenie prehľadov o aktivite webovej lokality pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej lokality a s používaním internetu poskytovateľovi webovej lokality. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má k dispozícii.

Funkciu Google DoubleClick využívame na našej webovej lokalite na vyhodnotenie používania webových stránok a na to, aby sme vám spolu so spoločnosťou Google a ďalšími inzerentmi mohli poskytovať používateľsky relevantnú reklamu. Na tento účel sa do vášho počítača nainštaluje súbor cookie. Ten zhromažďuje informácie o reklame zobrazovanej vo vašom prehliadači a o tom, na ktoré reklamy kliknete. Informácie vygenerované súborom cookie pri vašom používaní webových stránok budú prenesené na server spoločnosti Google v USA a budú tam aj uložené. Podľa zhromaždených informácií sa vám potom v prehliadači budú zobrazovať reklamy súvisiace s vašimi záujmami.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov:

Okrem zmeny nastavení vášho prehliadača môžete tiež súbor cookie pre DoubleClick natrvalo deaktivovať pomocou doplnku prehliadača. S týmto doplnkom sa deaktivačné nastavenie zachová, a to aj pri prípadnom odstránení všetkých súborov cookie. Tento doplnok na trvalú deaktiváciu môžete získať na adres https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7. Vaše práva dotknutej osoby/zodpovedná osoba (DPO)

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov
  • Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

Právo na vymazanie

V prípade činností spracovania údajov zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ nepreukáže také dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

V takých prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky či želania súvisiace s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list našej zodpovednej osobe (DPO), pán Martin Chamko, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, (e mail: dataprotectionsk@henkel.com)