Popis produktu

Špeciálna pena na montáž okien a dverí

Ceresit TS 67  WINDOW/FLEX

Špeciálna pena na montáž okien a dverí

Vlastnosti

  • nízkoexpanzné parametre
  • vysoká elasticitia vytvrdnutej peny (možnosť až 25 % rozťažnosti)
  • vynikajúca tepelná a akustická izolácia (až 60 dB)
  • protipožiarna trieda podľa DIN 4102 – B1
  • výborná objemová stabilita
  • rýchloschnúca
  • výborné fixačné parametre
  • celoročné použitie (od -10°C do +35 °C)
  • predĺžená expirácia až 15 mesiacov

Oblasti použitia

Ceresit TS 67 WINDOW/FLEX je jednozložková pištoľová polyuretánová pena určená na montáž okenných a dverných rámov, lepenie parapetov a prahov, vytváranie zvukotesných clôn, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch atď. Na TS 67 je možné nanášať omietky a nátery bez použitia penetrácie.

Spracovanie

PU penu uskladnite minimálne 12 hodín pred použitím pri izbovej teplote. Pred použitím pretrepte obsah minimálne počas 15 sekúnd. Z dózy odstráňte plastový uzáver a naskrutkujte ju pevne na pištoľ. Pri práci s pištoľou vždy nádobu udržujte hornou časťou dole. Odstránenie pištole z nádoby pred jej absolútnym vyprázdnením sa neodporúča. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že do pištole neprenikne vzduch. Pri inštalácii okenných a dverných rámov a parapetov by pena nemala byť nanášaná vo vrstve väčšej ako 40 mm. Pri vyplňovaní škár by ich šírka nemala presiahnuť 40 mm a hĺbka 100 mm. Škáry odporúčame vypĺňať po vrstvách. Penu z pištole a znečistených plôch odstráňte pomocou čističa Ceresit TS 100. Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

 

Neprehliadnite

Penu aplikujte pri teplotách od -10 °C do +35 °C. Prípravok obsahuje izokyanáty. Bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice - čerstvej peny sa nedotýkajte. Tlaková nádoba: Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichujte a nespaľujte, a to ani po použití. Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety. Penu je potrebné chrániť pred UV žiarením. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obal s nespotrebovaným obsahom odložte v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

Balenie: 750 ml dóza
Hustota: 16 - 18 kg/m3
Doba vytvrdnutia: 1,5 hod. až 10 hod. v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu; max. 24 hod.
Tepelná odolnosť vytvrdnutej peny: -40 °C až +90 °C
Kapacita rozpínania: menej ako 80 %
Výťažnosť peny: až 45 l (v závislosti od teploty)

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu je -10 °C až +30 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je -5 až +30 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri teplote miestnosti.
• Odstráňte plastový vrchnák z nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Rýchlosť vypúšťania peny je regulovaná stláčaním spúšte pištole.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie pravidelne pretrepávajte.
• Neodporúča sa demontovať nádobu, kým nie je úplne prázdna. Pri výmene nádoby novú nádobu silne pretrepte. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že v pištoli nezostane vzduch.
• Ak nádobu nechcete vymeniť, odstráňte penu z pištole pomocou čističa na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť.
V záujme kvality odvedenej práce použite aplikačný nástroj testovaný a schválený výrobcom nádoby.